ناموجود

ماهی زنده

سالمون زنده

تومان
ناموجود

ماهی تازه

شوریده ریز

30000 تومان
ناموجود

ماهی تازه

ماهی خارو

22000 تومان
ناموجود

ماهی تازه

ماهی سفید درشت

50000 تومان
ناموجود

ماهی تازه

ماهی کپور

18000 تومان
ناموجود

ماهی تازه

ماهی مزلگ

25000 تومان